Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Omløb ved Felsbæk Møllesø i 2014

Projektet har haft til hovedformål at forbedre passagemulighederne for vandløbsfaunaen i Rudebæk, herunder særligt nedtrækkende ørredsmolt, og samtidig bibringe området et forbedret og mere varieret naturindhold, med nye yngel- og opvækstområder for laksefisk.

Oversigtskort med indtegnet nyt forløb af Rudebæk, samt nyt udløb til Aabenraa fjord.

Indhold

  Felsbæk Møllesø lå tidligere som en væsentlig spærring for nedtrækkende ørredsmolt, som hindredes i at nå havet, hvor de vokser op, inden de igen søger op i Rudebæk for at gyde. Adskillige undersøgelser viser, at indskudte søer på et vandløbsforløb reducerer udtrækket af ørredsmolt til et minimum, fordi ørredsmolten enten ikke kan finde afløbet fra søen, eller bliver spist af rovfisk, særligt gedde, i søen.

  Søen var derfor en væsentlig faunaspærring for ørredsmoltens frie vandring, som en del af ørredens livscyklus. Projektet med at føre Rudebæk udenom var et vigtigt redskab i bestræbelserne på at skabe frie faunapassageforhold og forbedre vandløbenes miljø- og naturkvalitet.

  Projektet har til hovedformål at forbedre passagemulighederne for vandløbsfaunaen i Rudebæk (kommunevandløb Lun 02), herunder særligt nedtrækkende ørredsmolt, og samtidigt bibringe området et forbedret og mere varieret naturindhold med nye yngel- og opvækstområder for laksefisk. Projektet understøtter den fremtidige vandplanindsats vedr. etablering af faunapassage opstrøms ved Krusmølle Dambrug, således at der er fri vandring for faunaen i hele Rudebæk-systemet.

  Et sekundært formål er at forbedre vandkvaliteten i Felsbæk Møllesø, idet søen ikke længere vil modtage næringsrigt vandløbsvand, men vandtilførslen til søen vil fremover hovedsageligt bestå af mere næringsfattigt grundvand.

  Projektet er beliggende umiddelbart vest for Felsbæk Møllesø på sydsiden af Aabenraa Fjord.

  Læs mere om projektet.